PLANOWANIE RODZINY

Planowanie rodziny obejmuje całokształt zagadnień bio­logicznych, psychologicznych, wychowawczych, ekono­micznych i medycznych związanych z rodziną. Wszech­stronne omawianie zagadnień planowania rodziny prze­kraczałoby zamierzone ramy niniejszej pracy. Dlatego ograniczam się w niej do omówienia jednego tylko as­pektu planowania rodziny związanego z rozrodczością człowieka. W obecnym społeczeństwie zagadnienia z tym związane rozpatrywane są w dwóch płaszczyz­nach: zapobiegania niepożądanej ciąży oraz poradnic­twa lekarskiego w przypadkach zaburzeń płodności u mężczyzny lub kobiety. W pracy tej uwypuklam zagadnienia związane z ra­cjonalną regulacją urodzin ze względu na ich ogromną wagę społeczną oraz ze względu na to, że tak pojęta regulacja stanowi część medycyny zapobiegawczej. Po­nieważ zagadnień powyższych nie można rozpatrywać w oderwaniu od całokształtu współżycia seksualnego, z którym się ściśle wiążą, zostało to uwzględnione w treści pracy. Celem niniejszej pracy jest zapoznanie Czytelników przede wszystkim z mechanizmami towarzyszącymi ży­ciu płciowemu i rozrodczości oraz z ich powiązaniami z całokształtem życia rodzinnego człowieka. Rozumowe poznanie tych mechanizmów umożliwi człowiekowi ich stosowanie i wykorzystanie o ile sam uzna tego po­ trzebę, a także i wybór odpowiednich dla siebie metod postępowania. Założyłem bowiem, że skuteczność świa­domego planowania rodziny zależy nie tyle od naślado­wania innych ludzi w ich postępowaniu lub od stoso­wania się do aktualnie popularyzowanych „instrukcji", lecz do samodzielnego zrozumienia konieczności tej działalności. Zrozumienie racjonalności planowania ro­dziny pozwoli na stosowanie go w należytej atmosferze psychicznej, pozbawionej konfliktowości i urazowości. Dążę też do wyjaśnienia pojęć związanych z pla­nowaniem rodziny. Pod pojęciem racjonalanej regulacji urodzin rozumiem całokształt postępowania człowieka związanego z posiadaniem przez niego upragnionego potomstwa w dogodnym dla siebie a pośrednio i dla potomstwa czasie. Jest to część właściwej człowie­kowi dążności do regulacji wszelkich przejawów życia i wyzwolenia się spod działania żywiołowości, przypad­kowości, a także i z pęt przesądów, fałszywych poglą­dów i innych nieracjonalnych czynników. Wiadomo przecież, że w życiu człowieka bywają takie okresy choroby, brak środków utrzymania itp. w których po­jawienie się nie planowanego potomstwa może tego człowieka narazić na poważne niebezpieczeństwo. Rów­nocześnie stwarza to zagrożenie i dla potomstwa. Tym­czasem pojawienie się planowanego potomstwa w od­powiednim okresie życia zaspokaja potrzeby człowieka, stanowi spójnię związku małżeńskiego a równocześnie stwarza dogodne warunki dla wychowania dzieci. Waż­ne jest więc zaznajomienie człowieka z możliwościami oddziaływania w tym kierunku, aby potomstwo poja­wiło się w odpowiednim czasie, aby pojawienie się to było świadome, zamierzone i upragnione. Zastrzegam się, że takie pojęcie racjonalnej regu­lacji urodzin nie ma nic wspólnego z nakłanianiem do ograniczenia liczby potomstwa. Bowiem ingerencja w te sprawy ma wartości względne i zależne od aktualnego stanu demograficznego danego państwa oraz od wielu innych jeszcze czynników np. polityka demograficzna jednego państwa o rozległych terenach i nikłym zalud nieniu, może zmierzać do wzrostu tempa zaludnienia, K natomiast polityka innego państwa — w tym samym okresie czasu — może zmierzać do ograniczenia przyrostu ludności. Rzeczywisty wpływ na ograniczenie liczby potomstwa jak to wykażę w jednym z rozdziałów pracy ma jednak nie tyle stosowana polityka demogra­ficzna i związana z nią propaganda, ile stopień kultury i dobrobytu społeczeństwa. Niezależnie od aktualnie stosowanej takiej czy innej polityki demograficznej, problemy racjonalnej regulacji urodzin mają wartości trwałe i stanowią poważny po­stęp w rozwoju jednostek i całego społeczeństwa. Warto odwiedzić też strony: odszkodowania krakw | www.dentysta-krakow.edu.pl/tetniaki/ | Diabetolog krakw | zdjcia lubne | daily formula