CIĄŻA MNOGA

Wśród społeczeństwa rozpowszechniane są jeszcze, cho­ciaż coraz rzadziej spotykane, przesądy i fałszywe poglądy dotyczące powstawania ciąży mnogiej, a wśród niej najczęściej spotykanej ciąży bliźniaczej. Dzisiaj wiemy, że ciąża mnoga prawdopodobnie pow­staje w dwojaki sposób: 1 wskutek wydzielenia przez jeden jajnik więcej niż jednego jaja, lub przez wydzie­lenie jaj równocześnie przez obydwa jajniki, 2 przez wniknięcie do jednego jaja dwóch lub więcej plemni­ków. Ciąża bliźniacza zdarza się mniej więcej raz na 80 po­rodów, przy czym bliźnięta zdarzają się częściej wśród ludzi zamieszkujących na północy niż na południu. Tro­jaczki zdarzają się ok. 80 razy rzadziej niż bliźnięta, bo raz na ok. 6000—7000 porodów. Czworaczki zdarzają się odpowiednio rzadziej niż trojaczki itd. Kilka razy w hi­storii medycyny opisano poród sześcioraczków. Dotychczas nie znamy niestety czynników, które mo­gą doprowadzić do rozwoju ciąży mnogiej. Wiemy tylko, że odgrywają tu pewną rolę czynniki dziedziczne, kli­matyczne oraz wiek rodzącej kobiety u kobiet liczących ponad 35 lat częściej zdarzają się bliźnięta niż u młod­szych. Ostatnio doniesiono w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, że lekarstwo, które stosowano tam celem leczenia niepłodności okazało się niezwykle sku­teczne. Około 80°/o kobiet zażywających je zachodziło w ciążę, a 16% z nich rodziło bliźnięta. A zatem środek ten niewątpliwie wpływa na rozwój ciąży bliźniaczej. Może to mieć pewne znaczenie dla regulacji urodzin, a także przyczynić się do zaspokojenia pragnień, jeśli jakieś małżeństwo będzie sobie życzyło mieć bliźnięta. Warto odwiedzić też strony: klasy antywamaniowe okien