OBLICZANIE TERMINU PORODU

W prawidłowych warunkach ciąża trwa przeciętnie 280 dni, czyli 40 tygodni. Wynosi to 10 miesięcy księży­cowych, czyli 9 miesięcy kalendarzowych. Spodziewany termin porodu można w przybliżeniu ustalić kilkoma sposobami: 1. Najbardziej powszechny, a zarazem pozwalający na ustalenie terminu porodu już we wczesnym okresie istnienia ciąży jest sposób oparty o obliczenia związane z datą ostatniej miesiączki. Do daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki dodaje się 7 dni ustalając w ten spo­sób najwcześniejszy możliwy termin zajścia w ciążę. Do tego dnia dodaje się 9 miesięcy kalendarzowych, lub — co w praktyce pozwala na szybsze obliczenia — odej­muje się 3 miesiące kalendarzowe. W ten sposób uzy­skuje się przybliżony termin porodu. Na przykładzie wygląda to następująco: jeśli pierwszy dzień ostatniej miesiączki przypadał na 13 września, dodajemy do tego 7 dni i otrzymujemy datę 20 września najwcześniejszy możliwy termin zapłodnienia. Od niej odejmujemy 3 miesiące i uzykujemy przybliżony termin porodu 20 czerwca. Według daty odczuwania ruchów płodu. Około 20 tygodnia ciąży kobieta, która jeszcze nigdy nie rodziła zaczyna odczuwać ruchy płodu. A zatem poród odbędzie się w przybliżeniu za następne 20 tygodni. Kobieta, któ­ra już przedtem rodziła, zaczyna odczuwać ruchy płodu wcześniej, zwykle w 18. tygodniu ciąży, a zatem prze­widywany poród nastąpi za 22 tygodnie. Objaw związa­ny z odczuwaniem ruchów płodu jest niepewny odnośnie dokładnego określenia czasu jego pojawienia się. Poja­wienie się ruchów zależne jest od wielu czynników związanych z rozwojem płodu oraz ze stopniem wrażli­wości kobiety ciężarnej. Według daiy obniżenia się dna macicy, które na­stępuje na około 3—4 tygodni przed porodem, a uchwyt­ne jest badaniem fizykalnym. Jednocześnie sama kobie­ta odczuwa pewną ulgę w oddychaniu oraz nie ma już duszności, które były spowodowane przez uniesienie się przepony i jej uciskanie na serce i płuca. Warto odwiedzić też strony: