OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI ANTYKONCEPCJI

W dobie współczesnej, mimo niewątpliwych zalet anty­koncepcji, spotykamy się także z pewnymi jej brakami, które obniżają jej wartość, a przez to wpływają ujemnie na współżycie seksualne. Brakami tymi są: Brak gwarancji zapobiegania niepożądanej ciąży na drodze stosowanych obecnie metod i środków antykon­cepcyjnych. Wprawdzie spotyka się małżeństwa, które latami współżyją seksualnie i nie dochodzi do powstania ciąży, jednak zdarzają się także „wpadki", w wyniku których duża część społeczeństwa nadal jest niechętnie do tych metod ustosunkowana oraz nie pozbyła się lęku towarzyszącego stosunkom płciowym. Pewna szkodliwość dla zdrowia niektórych ze sto­sowanych metod i środków. Szkodliwość ta zwykle nie jest wielka, lecz zawsze obniża wartość ich stosowania. Tak np. stosowanie metod okresowej wstrzemięźliwości płciowej oraz kalendarzyków „dni niepłodnych" wzmaga u niektórych osobników stany drażliwości związane ze wstrzemięźliwością, a prowadzi do „wyładowania na zapas" w okresie bezpiecznym. Niektóre środki che­miczne mogą powodować stany zapalne narządów płcio­wych, pewne środki mechaniczne mogą obniżać zdolność odczuwania płciowego, a niektóre środki doustne mogą powodować zaburzenia w gruczołach płciowych. Stosowanie niektórych środków antykoncepcyjnych jest nieestetyczne. Braki związane z niedostatecznym przygotowaniem do stosowania metod i środków antykoncepcyjnych. Brak skuteczności stosowanych metod i środków nie­jednokrotnie uwarunkowany jest nieprawidłowym wy­szkoleniem z zakresu antykoncepcji, niedostatecznym zrozumieniem zasad stosowanej metody lub środka, nieodpowiednim ich doborem lub wręcz złą wolą człowie­ka, który wdasny lekceważący stosunek do życia płcio­wego i jego następstw chce ukryć pod pozorem braku skuteczności ich stosowania. Wiąże się to z potrzebą wychowania seksualnego, podniesienie kultury seksual­nej a zwdaszcza zwiększenia odpowiedzialności w życiu płciowym. Niektórzy pseudomoraliści przeciwstawiają się w ogóle antykoncepcji twierdząc, że przyczyni się ona do większej rozwiązłości i braku moralności w życiu* płciowym. Nie jest to prawdą, gdyż postępowanie mo­ralne będące jednocześnie postępowaniem przymuso­wym, „pod strachem", chyba moralne samo w sobie nie jest. A zresztą i wtedy gdy ten strach przed niepożądaną ciążą istnieje — nie jest on w stanie zupełnie zapobiec życiu płciowemu wykraczającemu poza obowiązujące zasady moralne. Zresztą, nawet jeśli znajdą się poje­dyncze osobniki, które nadużywając osiągnięć antykon­cepcji przyczynią się do wypaczenia jej idei — nie może to rzutować na jej niewątpliwe olbrzymie zalety. Gdyby pojedyncze nadużycia w zakresie jakiejkolwiek idei lub działania miały obalać wszystkie wartości jakie one przedstawiają należałoby przestać budować wysokie domy, z których może ktoś wyskoczyć w celach samo­bójczych, zaniechać kształcenia młodzieży, które może być wykorzystane przez jednostki w celach prze­stępczych itd. Warto odwiedzić też strony: