OKRES DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ

W okresie dojrzałości płciowej różnice między przeja­wami popędu płciowego a zdolnościami rozrodczymi u kobiet i mężczyzn są jeszcze bardziej zaznaczone. U kobiet dojrzałych zdolność rozrodcza pojawia się cyklicznie i związana jest z okresowym dojrzewaniem i wydalaniem jaja z jajników. Jajo żyje przeciętnie 12—24 godzin. A zatem zdolność rozrodcza kobiety trwa około jednej doby w ciągu jednego cyklu miesiączko­wego. W związku z tym, że u kobiet jajeczkowanie po­jawia się na ogół regularnie w pewnych odstępach cza­su, opracowano kilka metod zapobiegania niepożądanej ciąży związanych z tą prawidłowością. Pewną trudność w opracowaniu doskonałej metody stanowi fakt, że na­wet u kobiet miesiączkujących regularnie w pewnych sytuacjach życiowych, np. pod wpływem szczególnie silnych emocji psychicznych, może dojść do niespodzie­wanego jajeczkowania paracyklicznego, co może spo­wodować nie zamierzoną ciążę. Przejawy popędu płciowego, a przede wszystkim po­trzeby i aktywność seksualna kobiet jest na ogół niższa niż u mężczyzn. U pewnych kobiet obserwowano wa­hania w aktywności popędu płciowego związane z cy­klem miesiączkowym. Występowała u nich niechęć do spółkowania w czasie optymalnym dla zapłodnienia, tj. w okresie jajeczkowania. Natomiast wzrost aktywności i potrzeb seksualnych pojawiał się u nich na kilka dni przed i po menstruacji. U mężczyzn zdolność rozrodcza utrzymuje się bez przerwy przez cały okres dojrzałości płciowej. Każdy stosunek w prawidłowych warunkach kończy się wy­tryskiem nasienia, w którym znajdują się miliony plem­ników gotowych do zapłodnienia. Aktywność popędu płciowego i potrzeby seksualne są na ogół większe niż u kobiet i nie podlegają żadnym rytmicznym wahaniom. Oczywiście siła ich nie jest stała, gdyż wpływają na nią liczne bodźce zewnętrzne oraz wewnętrzne związane z całokształtem życia psychicznego i cielesnego. Warto odwiedzić też strony: zjezdzalniedmuchane.com.pl | serwer w e24cloud