OKRES POKWITANIA

W prawidłowych warunkach u dziewcząt w okresie od urodzenia do pokwitania jajniki nie wydzielają jajeczek. W okresie pokwitania, które w naszych warunkach ge­ograficznych pojawia się między 12 a 14 rokiem życia jajniki zostają uczynnione, tj. zaczynają wydzielać hor­mony płciowe do krwi. Wynikiem tego jest wybitne na­silenie się popędu płciowego i występowanie wyraź­nych pragnień do obcowania płciowego z osobnikiem przeciwnej płci. Wskutek oddziaływań wychowawczych pragnienia te w tym okresie najczęściej ograniczają się do strefy marzeń. Pod wpływem niewłaściwego środo­wiska dziewczynka może jednak już w tym okresie cza­su rozpocząć współżycie płciowe. Należy zaznaczyć, że dzieci obojga płci do ukończe­nia przez nie 15 lat życia chronione są przez prawo przed nawiązaniem życia seksualnego, a nakłanianie ich do tego przez osobników starszych stanowi prze­stępstwo z art. 203 kodeksu karnego. Wyrazem zmian dokonujących się w organizmie dziewcząt jest pojawienie się miesiączki. Teoretycznie uważa się, że z chwilą pojawienia się miesiączki, kobie­ta nabywa zdolność rozrodczą. Jednakże nie zawsze tak bywa. Dojrzewanie jaj, od którego zależna jest zdolność rozrodcza może następować nieco później, niż pojawie­nie się miesiączki. Na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat daje się za­uważyć zjawisko akceleracji, tj. przyspieszenia dojrze­wania cielesnego młodzieży w Środkowej Europie. Na przykład przed 80 laty pierwsza miesiączka pojawiałasię ok. 15—16 roku życia, a obecnie między 12—14 ro­kiem życia. Tłumaczy się to bardziej racjonalnym od­żywianiem współczesnej młodzieży, zwłaszcza zaś bo­gatym dowozem witamin oraz wpływami wdelu innych czynników związanych z naszą cywilizacją. Jednakże rozwój emocjonalny nie zostaje przyspieszony — dla­tego rozpiętość między seksualnym rozwojem cieles­nym a emocjonalnym stale się zwiększa. Między inny­mi znajduje to swój wyraz w braku odczucia satysfakcji seksualnej u dziewcząt. Pod koniec okresu pokwitania młoda kobieta jest już zwykle zdolna do rozrodu, lecz wystąpienie satysfakcji seksualnej pojawia się u niej zazwyczaj dopiero w późniejszych latach. U chłopców okres pokwitania występuje nieco póź­niej niż u dziewcząt. Wyraźne oznaki płciowości zwią­zane z rozpoczęciem działalności gruczołów płciowych jąder pojawiają się u nich między 13 a 16 rokiem ży­cia. Podobnie jak u dziewcząt zwykle najpierw pojawia się silne pragnienie kontaktu płciowego z osobą od­miennej płci oraz sprawność seksualna, a potem dopie­ro zdolność do zapłodnienia. W przeciwieństwie do wię­kszości dziewcząt, chłopcy w tym wieku odczuwają roz­kosz związaną z życiem seksualnym. Sprawność do współżycia seksualnego, objawiająca się u chłopców wzwodami erekcjami członka, pojawia się czasem w znacznie wcześniejszym wieku, zanim po­jawią się wytryski nasienia i związana z nimi zdolność do zapłodnienia. Spotyka się chłopców 10, 5, a nawet 2letnich, u których pojawiają się samoistnie wzwody członka rzadziej wskutek wczesnodziecięcej mastur­bacji. Opisywano także samoistne wzwody członka U kilkumiesięcznych niemowląt. Produkcja plemników w jądrach rozpoczyna się w okresie pokwitania i do pierwszych wytrysków nasie­nia dochodzi między 13 a 14 rokiem życia. Już wtedy może dojść do zapłodnienia, gdyż plemniki zawarte w spermie są pełnowartościowe. Wiąże się z tym ko­nieczność właściwej opieki oraz odpowiedniej działal­ności wychowawczej, aby chłopców w tym wieku uchronić przed spowodowaniem ciąży u koleżanki, lub nieco starszej „rówieśnicy". Opisywano przypadki, w których chłopiec 14letni w wyniku obcowania płcio­wego zapłodnił 13letnią dziewczynkę. Ochrona mło­dzieży przed takimi powikłaniami życiowymi niezawi­nionymi, gdyż stopień rozwoju psychicznego w tym wieku nie pozwala na należytą ocenę sytuacji spoczywa w rękach rodziców i wychowawców. Warto odwiedzić też strony: http://zwariowanezakupy.pl/ | wzki spacerowe, wzek na spacer, wzek spacerowy, wzek spacerowy parasolka, wzki, spacerwki | ogrzewanie w podczerwieni