OKRES PRZEKWITANIA

W okresie przekwitania znowu dochodzi do fizjologicz­nego rozdziału między popędem płciowym a zdolnością do rozrodu. Rozdział ten jest wcześniejszy i bardziej widoczny u kobiet niż u mężczyzn. U kobiet okres przekwitania pojawia się zwykle mię­dzy 45 a 50 rokiem życia i jest łatwy do uchwycenia. Charakteryzuje się zmiennie pojawiającymi się mie­siączkami i w końcu całkowitym ich ustaniem. Towa­rzyszą temu różnorodne objawy ogólne, takie jak „ude­rzenia" do głowy, uczucia gorąca, nagłe zaczerwienie­nie i pieczenie skóry twarzy itp. Ten okres w życiu ko­biety łączy się ze stałym niepokojem ponieważ częste zaburzenia cyklu miesiączkowego mogą nasuwać po­dejrzenia zajścia w ciążę. W związku z burzliwymi zmianami cielesnymi dość często pojawiają się w okresie przekwitania zmiany psychiczne, takie jak przygnębienie, pesymizm, zmien­ność nastrojów, niepokój i inne. Zmiany te występują m. in. pod wpływem czynników kulturowych, obycza­jowych i tradycjonalnych np. w licznych plemionach afrykańskich zmian takich się nie obserwuje. Zdolność rozrodcza kobiet obniża się dość szybko od początku okresu przekwitania i szanse zapłodnienia stają się coraz mniejsze. Z chwilą całkowitego ustania miesiączkowania kobieta staje się trwale niepłodna. Po­nieważ jednak kobieta nigdy nie wie, czy aktualnie po­jawiająca się miesiączka jest już ostatnia, zmusza ją to do dalszego stosowania antykoncepcji, jeśli chce unik­nąć niezamierzonej ciąży. W praktyce zaleca się stoso­wanie antykoncepcji jeszcze przez rok od czasu ustania miesiączkowania. W niektórych przypadkach spotykamy się z wystą­pieniem okresu przekwitania przedwczesnym, pojawia­jącym się między 30 a 40 rokiem życia, lub opóźnio­nym, występującym po 55 roku życia. Przyjmuje się, że do czynników mających związek z przedłużeniem okre­su rozrodczości kobiety, a zatem opóźniających pojawie­nie się okresu przekwitania, należy wczesne wystąpienie pokwitania, liczne porody i wiele innych, związanych z konstytucją i dziedzicznością. Wygaśnięcie zdolności rozrodczej w okresie przekwi­tania wcale nie oznacza wygaśnięcia popędu płciowego. Mimo niemożności zajścia w ciążę u kobiet w tym okre­sie nadal istnieje aktywność seksualna, pragnienie i zdolność stosunków płciowych. U wielu kobiet obser­wuje się nawet w tym czasie wyraźne wzmożenie życia seksualnego. Jest to uwarunkowane psychologicznie, m. in. brakiem lęku przed niepożądaną ciążą. Możliwość zachowania potrzeb i zdolności do współ­życia seksualnego w okresie przekwitania uwarunko­wana jest tym, że popęd płciowy u człowieka składa się z 2 komponent: hormonalnej i psychicznej. Kompo­nenta hormonalna jest silniejsza i odgrywa ważniejszą rolę w okresie pokwitania. Natomiast w okresie prze­kwitania znacznie przeważa siła komponenty psychicz­nej. Dlatego brak uwarunkowania hormonalnego popę­du związany z ustaniem czynności gruczołów płciowych w okresie przekwitania nie wpływa w sposób wyraźny na zachowanie samego popędu płciowego. U mężczyzn okres przekwitania, w sensie pojawienia się u nich jakościowych zmian w zakresie popędu płcio­wego lub rozrodczości nie istnieje. A zatem nie istnieje jakiś fizjologiczny okres czasu, w którym jądra męż­czyzny przestałyby produkować plemniki,.co spowodo­wałoby trwałą niepłodność. Nie ustaje także całkowicie czynność wewnątrzwydzielnicza jąder. Czynność ją­der — w prawidłowych warunkach — utrzymuje się do końca życia. Oczywiście, z biegiem czasu, w miarę sta­rzenia się mężczyzny, następują zmiany ilościowe w czynności jąder, tj. obniżanie się produkcji hormonów płciowych i plemników. Obniża się także aktywność seksualna, potrzeby i sprawność do odbywania stosun­ków płciowych. Psychika ma olbrzymi wpływ na pojawienie się ze­społu określanego rzekomym klimakterium męskim. W niektórych przypadkach sama świadomość mężczyz­ny, że osiągnął już wiek przejrzałości płciowej jest sama przez się tak silnym urazem psychicznym, że mo­że zahamować czynności płciowe na drodze psychogen­nej. Podobnie może działać chwilowe zaburzenie spraw­ności płciowej lub zniechęcenie płciowe, jeśli zostanie wytłumaczone jako zapowiedź „wygaśnięcia czynności płciowych". Warto odwiedzić też strony: www.wyposazenie-lazienki.org.pl/mimosrod/