OKRES STAROŚCI

Kobiety w wieku starczym są niepłodne. Niemniej mo­gą one odczuwać popęd płciowy i miewać stosunki płciowe. Ze względu na zmiany zanikowe w obrębie narządów płciowych w stosunkach z nimi konieczne jest zachowanie pewnej ostrożności, aby je zabezpieczyć przed możliwościami uszkodzenia. Mężczyźni w wieku starczym odczuwają na ogół sil­niejszy popęd płciowy, niż kobiety. Ich aktywność sek­sualna zależy nie tylko od wieku, ale od uprzedniego treningu aparatu psychoseksualnego. Mężczyźni, którzy miewali uregulowane, systematyczne życie płciowe na ogół dłużej zachowują aktywność seksualną niż ci, któ­rzy mieli stosunki rzadkie i nie uregulowane. U tych ostatnich zachodzi jak gdyby zanik potencji płciowej „z nieczynności". Płodność mężczyzn starych jest znacz­nie obniżona. Niemniej spotyka się przypadki, w któ­rych mężczyzna 70, a nawet 90letni i starszy spłodził potomstwo.O ile rozdział między aktem płciowym a rozrodczością jest już faktem dokonanym i oceniany jest już pozytyw­nie — o tyle rozdział między uczuciem miłości a popę­dem płciowym jest zjawiskiem negatywnym. Wiedzie on do zezwierzęcenia życia seksualnego oraz odziera je z najpiękniejszych, najwznioślejszych uczuć, jakie mu towarzyszą. Rozdzielenie uczucia miłości od popędu płciowego następuje u ludzi zdemoralizowanych, którzy sami siebie pozbawiają pozytywnych wartości, wynika­jących z poruszenia całej psychiki człowieka w czasie aktu płciowego wyrastającego na podłożu miłości. Czło­wiek próbuje się więc przed takim rozdziałem bronić. Oddziaływanie wychowawcze skierowane jest w stronę silnego zespolenia popędu płciowego z uczuciowością. Szczególnie silne i wszechstronne związki życia seksual­nego z uczuciowością rozwijają się u kobiety. Warto odwiedzić też strony: chwilwki przez internet chwilwki przez internet darmowe online