OZNAKI CIĄŻY I JEJ ROZPOZNAWANIE

Pierwszym objawem nasuwającym podejrzenie istnienia ciąży jest brak miesiączki, zwłaszcza u takiej kobiety, która dotychczas miesiączkowała regularnie. Nie jest to objaw świadczący bezwzględnie o obecności ciąży, gdyż brak miesiączki może się także pojawić po ciężkich prze­życiach lub wstrząsie psychicznym, przy pewnych cho­robach jajnika itp. W praktyce, w olbrzymiej większości przypadków objaw braku miesiączki u kobiety utrzymu­jącej stosunki płciowe oznacza stan ciąży Zdarza się, chociaż rzadko, sytuacja odwrotna, kiedy kobieta zaszła w ciążę, a mimo to w ciągu kilku pierwszych miesięcy pojawiają się okresowe krwawienia podobne do mie­siączki. Celem upewnienia się, czy chodzi o ciążę, można wy­konać pomocnicze badania tzw. próby ciążowe, które już po 7—8 dniach od chwili zatrzymania miesiączki pozwa­lają wykryć istniejącą ciążę. Zasada ich działania polega na tym, że kobieta ciężarna wydziela do moczu pewne hormony, które pobudzają do rozwoju i dojrzewania jaj w gruczołach płciowych zwierząt niedojrzałych. Celem ewentualnego stwierdzenia ciąży wstrzykuje się małą ilość moczu kobiety, samiczce myszki lub królika i w kil­ka dni później otwiera się brzuch samiczki, aby zoba­czyć jajniki. Jeśli kobieta jest w ciąży, to hormony wy­dzielane przez nią do moczu powodują szybkie dojrze­wanie jaj w jajnikach co można stwierdzić gołym okiem. Mocz kobiety można też wstrzyknąć niedojrzałej sa­miczce pewnego gatunku żaby afrykańskiej. Po upływie 5 do 24 godzin obserwuje się wówczas wydalanie przez nią skrzeku. Dowodzi to, że w moczu tym znajdowały się hormony wydzielane przez kobietę, która jest w ciąży. Ostatnio wprowadzono serologiczne próby ciążowe, któ­re pozwalają wykryć ciążę w ciągu 2 minut. Oprócz zatrzymania miesiączki pojawiają się zazwy­czaj i inne objawy, które nasuwają podejrzenie istnienia ciąży. Są to: brak apetytu, nudności i wymioty, wystę­pujące przeważnie rano, senność, niechęć do niektórych potraw i zapachów lub nadmierne pragnienie ich spoży­wania. Objawy te ustępują zazwyczaj pod koniec 3. mie­siąca. Oprócz nich występuje nabrzmiewanie piersi, z których wydziela się siara wodnistobiaława wydzie­lina, a obwódki brodawek nabierają koloru brązowego. Równocześnie powiększa się macica, oraz pojawiają się inne zmiany w narządzie płciowym, które pozwalają le­karzowi przy pomocy badania fizykalnego stwierdzić obecność ciąży około 6—8 tygodnia jej trwania. Do objawów pewnych, pozwalających stwierdzić ciążę bez wątpliwości, należy pojawienie się w 5. miesiącu ru­chów płodu oraz możliwość wysłuchania przy pomocy słuchawki lekarskiej bicia serca płodu. Warto odwiedzić też strony: