PLANOWANE DZIECI

Posiadanie dzieci przez człowieka cywilizowanego staje się coraz bardziej sprawą świadomej, odpowiedzialnej decyzji, a więc nie przeznaczeniem związanym z przy­padkowością i działaniem nieuchronnego fatum. Regula­cja rozrodu człowieka wymaga sztucznego, planowane­go rozdzielenia między popędem płciowym a rozrod­czością, a zatem i rozdzielenia aktu płciowego od rodzi­cielstwa. Mimo że jest to swojego rodzaju działanie „wbrew naturze", jest ono akceptowane ze względów społecznych i zdrowotnych. Sama koncepcja działania wbrew naturze nie jest w tym wypadku nowa. Prawa natury wcale nie mają na względzie dobra tylko gatunku ludzkiego. Dlatego czło­wiek, w swoim rozwoju, stale starł, się je poznawać i opa­nować, aby móc je wykorzystać dla własnego dobra. Niemalże wszystkie zdobycze cywilizacji stanowią rów­nocześnie działania wymierzone przeciwko naturze. Człowiek ustawicznie stwarza przecież swój własny kli­mat życiowy, chroni się przed zimnem, deszczem a tak­że przed nadmiernym słońcem, buduje w tym celu urzą­dzenia uniezależniające go od wpływów natury. Rozwój człowieka to m. in. wyzwalanie się jego spod wpływów przyrody, korygowanie praw przyrody natury zgodnie z korzystnymi dla człowieka zamierzeniami itp. A więc i w zakresie rozrodczości uniezależnienie się od praw przyrody oznacza postęp a nie — jak to niektórzy przedstawiają — zwyrodnienie. Człowiek współczesny chce zachować cały urok i roz­kosz płynące z współżycia seksualnego, a równocześnie chce się wyzwolić od lęku i trosk, chce się zabezpieczyć przed następstwami tego współżycia wtedy, kiedy po­tomstwo z tych czy innych względów w pewnym okre­sie życia człowieka nie jest pożądane. Względy te mo­gą być społeczne, tj. związane z aktualną sytuacją ży­ciową człowieka uniemożliwiającą zapewnienie odpo­wiedniego wychowania potomstwa lub narażające tego człowieka na różne powikłania w życiu rodzinnym i społecznym. Względy te mogą też być zdrowotne i związane z zagrożeniem zdrowia lub życia kobiety w razie jej zajścia w ciążę. Mogą one także zagrażać życiu lub zdrowiu potomstwa. We wszystkich tych przy­padkach człowiek pragnie zapobiegać niepożądanej cią­ży, lecz równocześnie nie chce zrezygnować z życia płciowego w ogóle. Sztuczne, planowane rozdzielenie popędu płciowego od rozrodczości może być czasowe, odwracalne co jest podstawą wszystkich stosowanych technik antykoncep* cyjnych oraz trwałe. Trwałe uszkodzenie płodności przy zachowaniu popędu płciowego nazywamy obezpłodnieniem lub sterylizacją. Niekiedy sterylizacja męż­czyzn dokonana na drodze operacyjnego podwiązania nasieniowodów może być odwracalna, tj. poprzez następny zabieg operacyjny udaje się przywrócić płodność takim osobnikom. W naszym Kraju zabieg sterylizacji u męż­czyzn i kobiet, nawet w przypadkach zupełnej dobrowol­ności nie jest prawnie dozwolony i uważany jest za trwa­le okaleczenie ciała oraz trwałe pozbawienie zdolności płodzenia. Warto odwiedzić też strony: