PLANOWANIE TERMINÓW ZAPŁODNIENIA I URODZENIA DZIECI

W planowaniu rodziny należy uwzględniać nie tylko liczbę potomstwa, ale także terminy pojawiania się dzie­ci. Porody dzieci upragnionych, odbywające się w do­godnym dla małżeństwa okresie czasu, wpływają do­datnio nie tylko na zdrowie matki i rodzącego się dziec­ka, ale pozwalają także na bardziej planową gospodarkę finansową. Wielu lekarzy, psychologów i innych specjalistów zajmujących się problemami rodziny, radzi aby w pla­nowaniu pierwszego dziecka nie dopuszczać do zapłod­nienia w ciągu pierwszego roku trwania małżeństwa. Uważają oni, że w tym okresie czasu małżonkowie winni się wzajemnie „docierać", tj. przystosowywać swoje upodobania i reakcje do partnera. Czas ten, i bezpo­średnie wzajemne obcowanie, powinien im pozwolić na zorientowanie się czy są naprawdę dobrani. Powinien także wystarczyć na wdrożenie się do nowych obo­wiązków oraz do przygotowania się emocjonalnego do roli rodziców. Uważa się, że stosowanie antykoncepcji już na po­czątku życia seksualnego w małżeństwie pozwala na lepsze wytworzenie techniki antykoncepcyjnej. Pod­kreśla się przy tym, że konieczność stosowania antykon­cepcji istnieje w przypadkach zbyt młodych kobiet po­niżej 19 roku życia, u których w tym wieku odradza się zachodzenie w ciążę ze względu na ogólnie gorszy jej przebieg niż w wieku dojrzałym. Natomiast u kobiet, które wyszły za mąż w wieku ponad 30 lat a nawet po­nad 25 lat, u których zdolność rozrodcza stopniowo się obniża, odradza się stosowanie antykoncepcji, aby ich nie narazić na brak dzieci w ogóle. Z powyższego wynika, że w pierwszym roku małżeń­stwa nie należy sztywno stosować się do zaleceń „tak" lub „nie" odnośnie do stosowania antykoncepcji, a do­stosować postępowanie do aktualnej sytuacji życio­wej. Znacznie większe znaczenie ma planowanie terminów porodu następnego dziecka po przebytej ciąży. Z prak­tyki lekarskiej wiadomo, że kobiety rozmnażające się żywiołowo, z roku na rok, szybko wyczerpują swój or­ganizm. Dochodzi do tego jeszcze nadmierny wysiłek zwdązany z niedosypianiem, wstawaniem w nocy do dziecka oraz dodatkowa praca w domu związana z jego pielęgnacją. Kobiety takie szybko wyniszczają się fi­zycznie i wyczerpują psychicznie. Stają się także podatniejsze na rozwój choroby lub uczynnienie istnieją­cych już zmian chorobowych np. gruźlicy płuc. Poza tym zbyt częste ciąże mają ujemny wpływ także i na potomstwo. Dzieci, które pojawiają się zbyt szybko i w nadmiernej ilości po sobie, rodzą się słabe, z niższą niż zazwyczaj wagą oraz rozwijają się gorzej fizycznie i psychicznie. Uwzględniając powyższe szkodliwości dla matki i dziecka związane ze zbyt często następującymi po sobie ciążami uważa się za wskazanie lekarskie, zalecenie sto­sowania antykoncepcji celem regulacji odstępów między ciążami. Postępowanie to jest częścią profilaktyki me­dycznej. Obserwacje lekarskie wskazują, że minimalny okres czasu jaki powinien upływać między jednym a drugim porodem wynosi 2 do 3 lat. Warto odwiedzić też strony: Zabawki dmuchane Bestway dla dzieci - hurtownia | zamszowa narzutka xxl