PODZIAŁ ZWIĄZKÓW MIĘDZY SEKSUALIZMEM A ROZRODCZOŚCIĄ

Związki między seksualizmem a rozrodczością mogą się rozluźniać, lub nawet całkowicie rozpadać w warun­kach naturalnych fizjologicznych albo patologicznych chorobowych. Mogą być następstwem świadomego od­działywania człowieka, a zatem mogą być wytworzone sztucznie — planowane. Popęd seksualny i związana z nim skłonność do obcowa­nia płciowego z innym osobnikiem oraz sprawność do tego obcowania pojawiają się u Człowieka wcześniej niż zdolności rozrodcze. Między przejawami popędu płciowego oraz zdolnościami rozrodczymi u mężczyzn i kobiet istnieją pewne różnice uzewnętrzniające się w różnych okresach życia.Rozdzielenie związków zachodzących między popędem płciowym a rozrodczością może następować w przy­padkach istnienia chorób psychicznych lub cielesnych, oraz w przypadkach istnienia zaburzeń współżycia sek­sualnego. W przypadkach powyższych dochodzić może do stanów, w których popęd płciowy będzie zachowany, a zdolność rozrodcza zniesiona, lub odwrotnie. Może także równocześnie dochodzić do uszkodzenia trwałego lub przejściowego popędu płciowego i rozrodczości Warto odwiedzić też strony: marynarka mska