PORADNIE PRZEDMAŁŻEŃSKIE I RODZINNE

W związku z koniecznością odpowiedniego przygotowa­nia młodych ludzi do małżeństwa powstały w licznych krajach poradnie przedmałżeńskie: Mają one spełniać przede wszystkim dwa zadania: naprawianie błędów, za­niedbań wychowawczych oraz badania lekarskie ocenia­jące ogólny stan zdrowia i zdolność rozrodczą kandyda­tów do małżeństwa. Naprawianie błędów, zaniedbań w wychowaniu sek­sualnym oraz przekazywanie młodym ludziom przed ślu­bem chociaż minimum wiadomości dotyczących współ­życia płciowego i planowania rodziny ma bardzo duże znaczenie. Poza tym przekazuje im się wiadomości z zakresu etyki małżeńskiej, zasad współżycia uczucio­wego itp. Zadania powyższe są spełniane przez te po­radnie przejściowo i uwarunkowane niedostatecznym wychowaniem seksualnym. Rzecz jasna, że kilka porad nie jest w stanie uzupełnić olbrzymiej luki w wychowa­niu a tym bardziej nie wpływa na całkowitą zmianę wy­tworzonych pojęć seksualnych oraz sposobów reakcji. Mimo tych braków kontynuacja tego typu poradnictwa jest konieczna i może zapobiec tragediom wynikającym z całkowitego braku wiedzy. W miarę rozwoju wycho­wania, seksualnego poradnictwo tego typu będzie traciło swoje znaczenie aż wkońcu zostanie zaniechane, gdyż wychowanie to zapewni odpowiednią wiedzę i przygo­towanie do małżeństwa w znacznie lepszym stopniu i szerszym zakresie, niż może to uczynić poradnia przed­małżeńska. W niektórych krajach poradnictwo przedmałżeństkie próbowało rozpatrywać także i uczucia wiążące dwoje ludzi oraz ingerować w kierunku perswazji i przestrze­gania przed zbyt lekkomyślnie zawieranym związkiem małżeńskim. W tym przypadku poradnictwo to było cza­sem chybione, ponieważ z życia codziennego wdadomo, że przeciwstawianie się zawarciu małżeństwa w chwili kiedy dwroje ludzi już zdecydowało się na ten krok jest bardzo opóźnione i przeważnie nieskuteczne. Poza tym należy wątpić w to czy udzielający tego typu porad może w czasie jednej lub nawet kilku wizyt dostatecznie głęboko wniknąć w związki łączące dwoje ludzi, a tym bardziej czy ma on prawo do zniechęcania ich wzajemnie do siebie. Najczęstszą reakcją młodych ludzi na tego ty­pu podważanie ich przyszłego związku było rozdrażnie­nie i zerwanie kontaktu z poradnią. Drugim ważnym zadaniem poradni przedmałżeńskiej jest badanie lekarskie i ocena stanu zdrowia kandydatów do zawarcia związku małżeńskiego. Jest ono częścią me­dycyny profilaktycznej i będzie miało trwałą wartość niezależnie od uprzedniego przygotowania do współży­cia małżeńskiego. Celem tego badania jest ewentualne wykrycie i wczesne leczenie chorób, które mogłyby za­ciążyć nad całym życiem małżeńskim oraz wychowa­niem potomstwa jak np. gruźlica płuc i choroby wene­ryczne. Badania lekarskie w pewnych przypadkach nakazane nawet istniejącymi w tym celu przepisami, jak np. ko­niecznością wykonania badania krwi na odczyn Wasser­manna wykrywający groźną chorobę weneryczną — ki­łę nie stawiają zatem przeszkód w zawarciu małżeń­stwa, lecz dają szansę wczesnego rozpoznania i leczenia choroby, a także zapobiegania w przenoszeniu się cho­roby z jednego małżonka na drugiego lub na potomstwo. Poza ogólną oceną stanu zdrowia, przedmiotem bada­nia lekarskiego może być zdolność rozrodcza ludzi wstępujących w związki małżeńskie. Niekiedy pozwala ono na wczesne wykrycie zaburzenia chorobowego pro­wadzącego do niepłodności, co stwarza korzystniejsze warunki dla jego leczenia. W przypadku trwałej nie­płodności lepiej jest wiedzieć o tym wcześniej, przed zawarciem młażeństwa, aby móc uzgodnić swoje poglą­dy odnośnie do tej sprawy, lub ewentalnej adopcji dziec­ka. Sprawa posiadania potomstwa ma zasadnicze znacze­nie dla większości małżeństw i odkrycie niepłodności jed­nego z partnerów już po zawarciu małżeństwa może doprowadzić do jego rozbicia. Wiele z istniejących poradni przedmałżeńskich udzie­la porad w zakresie znacznie szerszym niż powyżej opi­sany. Zasługują one na nazwę poradni rodzinnych. Do zakresu ich działalności należą bowiem porady obejmu­jące prawie wszelkie dziedziny życia wiążące się z ist­nieniem rodziny. Tak więc poradnie takie udzielają po­rad pedagogicznych — dotyczących wychowania dzieci, ekonomicznych — związanych z gospodarką finansową, prawnych — związanych z formalnościami administra­cyjnymi dotyczącymi adopcji, alimentacji itp. Niektóre poradnie tego typu współpracują z licznymi placówkami i instytucjami np. specjalistycznymi poradniami lekar­skimi, poradniami psychologicznymi itp., które poma­gają w udzielaniu rzeczowych porad. Całokształt rozwijającej się akcji związanej z opieką nad małżeństwem i rodziną pozwala przypuszczać, że zagadnienia związane ze współżyciem seksualnym oraz planowaniem rodziny będą w przyszłości lepiej rozwią­zywane i przyczynią się do przysporzenia człowiekowi szczęścia płynącego z harmonijnego życia rodzinnego. Warto odwiedzić też strony: wentylacja kawucha