POWIKŁANIA ZABIEGU SZTUCZNEGO PRZERYWANIA CIĄŻY

Sztuczne poronienie, nawet wykonane w jak najlepszych warunkach szpitalnych, nie jest zabiegiem obojętnym, lecz może kobietę narażać na powikłania. Mogą one wy­stąpić bezpośrednio po lub nawet w czasie zabiegu oraz w pewien czas po dokonaniu zabiegu następstwa późne. Do powikłań bezpośrednich należy przede wszystkim możliwość przebicia ściany macicy instrumentem, za po­mocą którego dokonuje się skrobania błony śluzowej wyścielającej macicę. Może to prowadzić do konieczno­ści natychmiastowego usunięcia całego trzonu macicy, co jest poważną operacją, której wynikiem jest trwała niepłodność kobiety. Do powikłań należą także zdarzające się obfite krwo­toki w czasie dokonywania zabiegu doprowadzające do rozwoju wtórnej anemii. Przede wszystkim zaś do po­wikłań należy zakażenie narządu rodnego oraz całego organizmu. W czasie zabiegu cała jama macicy przed­stawia wielką ranę i najmniejsza nawet ilość zarazków zawleczonych do niej może spowodować nieobliczalne w skutkach następstwa. Powikłania powyższe są o wiele częstsze i groźniejsze przy przerywaniu ciąży w warunkach pokątnych, kry­minalnych. Osoby wykonujące te zabiegi, najczęściej niewprawne i bez odpowiednich przyrządów chirurgicz­nych mogą różnymi ostrymi narzędziami przebijać nie tylko ścianę macicy, ale nawet uszkadzać jelita. Wyni­kiem tego może być szybka śmierć z powodu krwotoku wewnętrznego. Poza tym w warunkach takich, bez nale­żytej aseptyki, dochodzi bardzo często do zakażenia na­rządu płciowego i ogólnego, które może doprowadzić do śmierci. W obecnych warunkach, po wydaniu ustawy o legalnym przerywaniu ciąży — dopuszczanie się tego zabiegu w warunkach pokątnych ,narażających zdrowie i życie kobiety dowodzi ignoranctwa i ciemnoty i nie może być niczym usprawiedliwione. Osoby dokonujące takich zabiegów winny być jak najostrzej karane. W niektórych przypadkach spotykamy się z późnymi następstwami sztucznych poronień. Najczęściej są nimi długotrwale się utrzymujące zapalenia narządu rodnego mogące doprowadzić do niepłodności. Może też pojawić się brak satysfakcji płciowej u kobiety wynikający z lę­ku przed ponownym zajściem w ciążę i sztucznym poro­nieniem, odczyny nerwicowe a nawet długotrwałe stany depresyjne. Warto odwiedzić też strony: