WSPÓŁŻYCIE SEKSUALNE

Odkąd istnieje ludzkość, mężczyźni i kobiety współżyją płciowo ze sobą. Jest to podstawą zachowania i rozwo­ju człowieka. Od najdawniejszych też czasów stosowa­no swoiste metody „planowania rodziny", uwarunko­wane ówczesnym stopniem rozwoju człowieka oraz wa­runkami ekonomicznymi, w jakich żył. Były to jednak metody brutalne. Człowiek pierwotny, żyjący w cięż­kich warunkach bytowych, niejednokrotnie nie mogący zdobyć dostatecznego pożywienia dla siebie samego, niszczył dzieci, których nie mógł wyżywić. Noworod­ki i dzieci były zabijane lub pozostawiane na łasce losu ginęły z głodu. Obecnie trudno jest wniknąć w uczucia ludzi, którzy to czynili, niemniej wiarygodność tych faktów jest stwierdzona. Świadczą one o twardej walce o byt, jaką człowiek przebył w historii. W społeczeństwach starożytnych celem zapobiegania niepożądanemu potomstwu zaczęto stosować sztuczne poronienia. Poronienia te wywoływane były na drodze mechanicznych uszkodzeń rozwijającego się płodu lub poprzez stosowanie rozmaitych środków roślinnych. Makabryczność niektórych stosowanych zabiegów nie nadaje się do opisania. Można poprzestać na tym, że stosowano tam, np. uderzenie ciężarnej w brzuch, wpro­ wadzanie do macicy różnorakich ostrych kowalskich na­rzędzi itp. Oprócz powyższych barbarzyńskich sposobów poja­wiały się także próby stosowania metod bardziej racjo­nalnych, jak np. praktykowanie stosunku przerywane­go. W starożytnym Egipcie stosowano czopki dopochwowe wyrabiane z nawozu krokodyla, miodu i sody lub tampony przepojone miodem i kolcami akacji. W Chinach stosowano tampony nasycone olejem i solą. W Japonii stosowano tampony z delikatnego przezro­czystego papieru bambusowego itp. Zwyczaje dotyczące życia płciowego były w owym czasie różnorodne i odbiegające od współczesnych. Ży­cie płciowe traktowano jako zjawisko naturalne. Dowo­dem tego jest fakt, że np. w niektórych plemionach publiczne obcowanie płciowe było dopuszczalne i zu­pełnie naturalne, natomiast publiczne spożywanie po­karmu było niedozwolone i poczytywane za hańbę. W średniowieczu rozwój seksualizmu człowieka i re­gulacji urodzin został zahamowanyi wypaczony. Wią­że się to przede wszystkim z olbrzymim wpływem reli­gii, która życie seksualne uważała za coś gorszącego, a tolerowała jedynie stosunki płciowe w małżeństwie wiodące do spłodzenia potomstwa. Dogmaty religijne stanowiły granicę, której nie wolno było przekroczyć żadnymi dociekaniami naukowymi. W tym właśnie cza­sie nastąpił zmierzch rozwoju nauki o seksualizmie czło­wieka i antykoncepcji. Poznanie naukowe zostało za­stąpione rozpowszechniającymi się coraz bardziej prze­sądami i fałszywymi poglądami dotyczącymi wszelkich przejawów życia seksualnego. Wiele z tyeb przesądów przetrwało do dzisiejszego dnia i nadal pgsi rozpow­szechniane w społeczeństwie. Przesądy te i fałszywe poglądy czasem nie mają żadnego znaczenia, jak np. ten, dowodzący, że kobieta będzie miała tyło dzieci, ile ziarenek jęczmienia włoży sobie do trzewika jadąc do ślubu. Spotykane są jednak i wybitnie szkodliwe prze­sądy, dowodzące, że np. można się wyleczyć z kiły po­przez utrzymywanie stosunków płciowych z dziewica­mi. Ten zup: inie fałszywy pogląd doprowadził do prze­stępczych praktyk z nieletnimi i przyczynił się do roz­powszechnienia tej groźnej choroby wenerycznej. Rozwój ruchu antykoncepcyjnego datuje się od końc~ XVIII wieku, kiedy to zaczęto postulować w Anglii za­pobieganie niepożądanej ciąży jako sposobu na zmniej­szenie ubóstwa. Potem dopiero zwrócono uwagę na as­pekt medyczny i społeczny koncepcji regulacji urodzin. Wszystko to doprowadziło w końcu do utworzenia Mię­dzynarodowego Towarzystwa Planowania Rodzin, któ­re obecnie obejmuje swym zasięgiem wszystkie konty­nenty świata. Oprócz rozpowszechniania się ruchu związanego z re­gulacją urodzin zaczęła się rozwijać seksuologia jako nauka rozpatrująca i badająca wszelkie złożone zaga­dnienia związane z życiem płciowym. Przesądy i fał­szywe poglądy doprowadzające do rozmaitych schorzeń i urazów seksualnych zaczęły ustępować miejsca sze­rzącej się wiedzy z zakresu życia seksualnego, opartej na przesłankach naukowych. Zacofanie na tym polu na­uki, brak wiedzy i pomieszanie pojęć, a także i głęboko zakorzenione opory związane najczęściej z ciemnotą długo jeszcze hamowały rozwój tej nauki, a ludzie zaj­mujący się nią niejednokrotnie byli i bywają jeszcze do dzisiejszego dnia otoczeni niechęcią, a czasem na­wet prześladowani przez ignorantów mianujących się obrońcami „moralności". W Polsce ruch regulacji urodzin zgrupował się w okresie międzywojennym wokół osoby Tadeusza BoyaZeleńskiego. Stworzono w 1930 roku pierwszą Poradnię Świadomego Macierzyństwa, której celem było zapobie­ganie niepożądanej ciąży poprzez propagowanie środ­ków antykoncepcyjnych. Działalność poradni wypływała przede wszystkim z potrzeb społecznych. Chodziło przede wszystkim o zapobieganie ciążom nieślubnym, które z reguły łamały życie młodym matkom, a dzieci jriętnowały mianem „nieprawych". Chodziło też o za­pobieganie żywiołowym rozrodom dzieci w rodzinach ubogich, niedożywionych, zwłaszcza zaś tam, gdzie ro­dzice byli chorzy' na gruźlicę,, kiłę, przewlekły alkoho­lizm lub inne ciężkie schorzenia, które upośledzały ich możliwości wychowawcze i narażały dzieci na chorobę. Ta chlubna akcja spotkała się jednak z atakiem ciemno­ty, a ludzie broniący racjonalnych sposobów regulacji urodzin, a przez to i postępu, uważani byli za grzeszni­ków i wywrotowców. W Polsce powojennej reaktywowano ruch świadome­go macierzyństwa. Stworzono Towarzystwo Świadomeg > Macierzyństwa, którego agendy obejmują swą dzia­łalnością cały obszar kraju. Początkowo Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa zajmowało się jedynie za­pobieganiem niepożądanej ciąży poprzez propagandę środków antykoncepcyjnych oraz walkę ze sztucznymi, kryminalnymi poronieniami. Obecnie Towarzystwo to znacznie rozszerzyło zakres swej działalności i zajmuje się wieloma aspektami związanymi z planowaniem ro­dziny, przede wszystkim zaś aspektami wychowawczy­mi. Równocześnie rozwija się seksuologia. Celem jej jest wykrycie prawidłowości rządzących popędem płciowym oraz poznanie wszelkich przejawów popędu oraz jego związków z innymi dziedzinami życia, celem zachowania pełnego zdrowia psychofizycznego człowieka oraz umo­żliwienia mu tworzenia szczęśliwej i trwałej rodziny. Warto odwiedzić też strony: wzek spacerowy