ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZĄCE SZTUCZNYCH PORONIEŃ

Sztuczne poronienia są zabiegiem brutalnym, lecz bardzo rozpowszechnionym. Konieczność przeciwdziałania im wynika przede wszystkim ze względów zdrowotnych. Oprócz zdrowia wchodzą tu jeszcze w grę zasady mo­ralne i etyczne a także poglądy religijne. Powyższe względy składały się na to, że sztuczne poronienia przez długi okres czasu były prawnie zakazane w Polsce, przy czym karze podlegała zarówno osoba wykonująca za­bieg, jak i kobieta poddająca się zabiegowi. W wielu państwach sztuczne poronienia nadal są prawnie zaka­zane i ścigane jako przestępstwo. Niezależnie od wszystkich powyżej opisanych oddzia­ływań wiele kobiet we wszystkich państwach poddawało się — i nadal się poddaje — zabiegom sztucznego przer­wania ciąży. Liczba tych kobiet — ze względu na niele­galny charakter zabiegu w wielu państwach — jest trudna do ustalenia. Jednakże przybliżone dane świad­czą o tym, że liczby te są ogromne i wynoszą setki tysię­cy kobiet w prawie każdym państwie. W Polsce ocenia­no liczbę kobiet poddających się temu zabiegowi na 300—500 tysięcy rocznie. Szkodliwość tego zabiegu dla zdrowia kobiet była dawniej zwielokrotniona przez sam fakt jego nielegalności, powodujący wykonywanie go w prymitywnych, pokątnych warunkach, a często przez osoby nie mające w tym kierunku żadnych kwalifikacji. Od wielu lat, rok rocznie szpitale w Polsce przyjmowały ok. 60 tysięcy kobiet z powikłaniami będącymi następ­stwem pokątnie rozpoczętego lub przeprowadzonego sztucznego poronienia. Ujemne skutki dla zdrowia ko­biet były olbrzymie. Te wdaśnie przyczyny złożyły się na podjęcie ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży ze wskazań spo­łecznych przedtem przerywanie ciąży było dopuszczal­ne tylko ze wskazań lekarskich np. w przypadkach cięż­kiej choroby serca, raka itp., lub gdy ciąża była wyni­kiem przestępstwa np. gwałtu jaka została wydana w Polsce w 1956 roku. Podobne ustawy wydał Związek Radziecki w 1955 roku, oraz Bułgaria, Czechosłowacja, Jugosławia, NRD, Rumunia i Węgry. W krajach skan­dynawskich, Japonii i Szwajcarii tak bardzo rozszerzono wskazania do przerwania ciąży, że faktycznie zostało ono także zalegalizowane. Ustawa ta została potem uzu­pełniona rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 1959 ro­ku, które praktycznie znosiło wszelkie trudności formalistyczne związane z koniecznością udowodnienia tru­dnej sytuacji życiowej, na podstawie której uzyskiwano wskazania społeczne do wykonania zabiegu. Od tego czasu praktycznie kobieta sama ocenia czy warunki ży­ciowe pozwalają jej na urodzenie dziecka i po złożeniu odpowiedniego oświadczenia lekarzowi uzyskuje orze­czenie o dopuszczalności dokonania zabiegu o ile nie ma ku temu przeciwwskazań lekarskich. Jeszcze raz należy podkreślić, że głównym motywem wydania powyższej ustawy o dopuszczalności przery­wania ciąży ze wskazań społecznych były przesłanki zdrowotne mające na celu ochronę kobiety przed jeszcze bardziej szkodliwymi skutkami dokonywania zabiegu w warunkach pokątnych. Trzeba jednak przyznać, że ustawa ta wykracza poza względy zdrowotne i wywołu­je wstrząs w całym dotychczasowym „jawnym" systemie kulturowym. Wywołuje ona konieczność zrewidowania pewnych, sztywnych wzorców i zasad moralnoetycznych odbiegających od rzeczywistości oraz zastąpienia ich nowymi zgodnymi z rzeczywistością, pozbawionymi zakłamania. Oczywiście, nie należy sądzić, że człowiek świadomy będzie kiedykolwiek bez zastrzeżeń akcepto­wał lub popierał rozwój ruchu sztucznego przerywania ciąży jako celu samego dla siebie. Zabieg ten jest prze­cież szkodliwy dla zdrowia a poza tym niehumanitarny. Należy zatem zwalczać go i zastępować innymi metoda­mi zapobiegania niepożądanej ciąży, tj. metodami i środ­kami antykoncepcyjnymi. Obecnie toleruje się zabieg sztucznego przerywania ciąży jako środek przejściowy, zmierzający do zapobiegania większym szkodom przez tolerowanie mniejszych. Najlepszy pogląd co do celowości i wartości wydanej ustawy można sobie wyrobić na podstawie prześledze­nia jej stron dodatnich i ujemnych. Zamierzone skutki wydanej ustawy są następujące: 1. Udostępnienie kobietom, które z tych czy innych względów śą zdecydowane na przerwanie ciąży, korzy stania z jak najlepszych warunków do tego zabiegu, aby zmniejszyć do minimum mogące następować po nim szkody. Jest to wynikiem przyznanego człowiekowi prawa do samostanowienia o wyborze odpowiedniego czasu w któ­rym ma mieć potomstwo. 2. Wałka z poronieniami kryminalnymi narażającymi zdrowie kobiety na znacznie większe szkody niż poro nienia legalne. . 3. Możliwość równoczesnego pouczania kobiet prze­bywających w zakładach służby zdrowia o właściwych sposobach zapobiegania ciąży, a zatem równocześnie z dokonywaniem zabiegu oddziaływanie profilaktyczne zmierzające do zapobiegania nowym sztucznym poronie­niom. Rzeczywiste, pozytywne skutki legalności sztucznych poronień: 1. Obniżenie się liczby porodów dzieci nie zamierzo­nych i nic chcianych wraz ze wszystkimi pozytywnymi tego następstwami dla współżycia rodzinnego, zdrowia rodziców, dzieci i wychowania dzieci w sprzyjających warunkach. Obniżanie się w Polsce liczby poronień kryminal­nych wraz z ich wybitnie szkodliwym wpływem na zdro­wie kobiety oraz obniżenie się liczby zgonów kobiet w ich następstwie. Niestety, mimo legalności zabiegu przerwania ciąży, dokonywanie go w warunkach po­kątnych nadal jest stosowane i nie udało się go zupełnie dotychczas zwalczyć w niektórych państwach np. w NRD liczba poronień kryminalnych w ogóle się nie obniżyła mimo legalności dokonywania tego zabiegu. Wydaje się, że dużą rolę odgrywa w tym atmosfera zakłamania wytwarzana wokół tego zabiegu oraz ko­nieczność ujawniania najintymniejszych przeżyć sek­sualnych, zwdaszcza tych, niezbyt zgodnych z obowią­zującymi zasadami moralnymi np. usuwanie ciąży przedlub pozamałżeńskiej. Rzeczywiste podnoszenie kultury seksualnej po­przez nauczanie kobiet poddawanych zabiegowi — wła­ściwych metod regulacji urodzin wraz z praktyczną po­mocą lekarską w kierunku doboru odpowiedniej metody antykoncepcyjnej. Nie zamierzone, negatywne skutki legalności sztucz­nych poronień: 1. Obserwowany w niektórych państwach stały wzrost liczby dokonywania sztucznych poronień, przy żadnym lub nikłym zmniejszaniu się liczby poronień kryminal­nych. Jest to wynikiem lekkomyślnego podejścia do ży­cia seksualnego i niechęci do stosowania metod i środ­ków antykoncepcyjnych głównie przez mężczyzn, gdyż „wpadka" nie grozi już takimi poważnymi powikłaniami jak dawniej, bo „można ciążę legalnie przerwać". Po­dejście to jest zupełnie niewłaściwe i winno być ostro zwalczane. Przede wszystkim należy oddziaływać wy­chowawczo w kierunku zwiększenia poczucia odpowie­dzialności w życiu płciowym. 2. Lekkomyślne podejście do życia płciowego i po­zorne obniżenie grozy powstania niepożądanej ciąży ma zapewne pewien wpływ chociaż może nieznaczny na podejmowanie stosunków płciowych z przygodnymi osobami. Zwiększa się przez to m. in. możliwość zakaże­nia chorobą weneryczną. Warto odwiedzić też strony: https://www.rossmann.pl/Produkt/ob-ProComfort-Night-tampony-do-stosowania-w-nocy-Normal-16-szt,341650,1735,6363 | gablota informacyjna