ZALETY ANTYKONCEPCJI

Antykoncepcja poprzez zapobieganie powstania niepo­żądanej ciąży jest niewątpliwie najlepszym, najhumanitarniejszym i najzdrowszym sposobem regulacji urodzin stosowanym przez człowieka w jego rozwoju historycz­nym — w porównaniu z metodami poprzednio stosowa­nymi, tj. dzieciobójstwem i sztucznymi poronieniami. Poznanie metod i środków antykoncepcyjnych już w obecnej chwili pozwala człowiekowi na bardziej ra­cjonalną regulację urodzin i oddzielenie aktu płciowego od rodzicielskiego. Równocześnie dąży się do stworze­nia doskonałego środka przeciwkoncepcyjnego, który powinien być zupełnie nieszkodliwy dla zdrowia, dawać 100°/o gwarancję bezpieczeństwa, być łatwy i estetyczny w stosowaniu najlepiej doustnie oraz tani i ogólnie do­stępny. Ważnymi zaletami stosowania antykoncepcji jest: Możliwość planowania regulacji urodzin i wyzwo­lenia człowieka z pęt przypadkowości. Obniżenie, a nawet zniesienie potrzeby stosowania zabiegów sztucznych poronień, które są niehumanitarne i szkodliwe dla zdrowia. Rozdzielenie aktu płciowego od rodzicielskiego — a w związku z tym usunięcie lęku przed niepożądaną ciążą, co wpływa dodatnio na stopień odczuwanej sa­tysfakcji płciowej. Umożliwienie współżycia płciowego, bez lęku, oso­bom chorym, które ze względu na rodzaj choroby nie mogą posiadać dzieci, np. kobietom z ciężkimi wadami serca, chorobami wątroby, nerek itp. Wskazania do stosowania metod i środków antykon­cepcyjnych sq bardzo szerokie. Są one wskazane wszę­dzie tam, gdzie spotykamy się ze współżyciem płciowym, w wyniku którego nie powinna powstać niepożądana ciąża. Zapobieganie ciąży winno być stosowane w życiu seksualnym w małżeństwie, aby nie dopuścić do powsta­nia nie zamierzonej ciąży. Winno być stosowane także i w życiu seksualnym przed i pozamałżeńskim, jeśli już jest ono z tych czy innych względów podejmowane. Wskazania do stosowania zapobiegania niepożądanej ciąży dzieli się na lekarskie, społecznolekarskie i spo­łeczne. Do wskazań lekarskich należą wszystkie choro­by kobiety, które mogą ulec poważnemu pogorszeniu, a nawet zagrażać życiu w wyniku ciąży, porodu lub po­łogu. Do wskazań spolecznolekarskich należy zapobie­ganie ciąży w przypadkach niedobranego małżeństwa które grozi rozwodem lub z powodu zagrożenia choro­bą mającego się narodzić dziecka np. w rodzinach gruźli­ków zakaźnych. Do wskazań społecznych należą trudno­ści mieszkaniowe, wielodzietność, brak elementarnych środków do utrzymania itp. Warto odwiedzić też strony: http://polki.pl/rodzina/nastolatki,czy-tampony-sa-bezpieczne,10362249,artykul.html | katalizatory