ZMIANY W ZAKRESIE POPĘDU PŁCIOWEGO

Przypadki zmian w zakresie popędu płciowego przy nie uszkodzonej zdolności rozrodczej spotykane są bardzo często. Zmiany te mogą dotyczyć kierunku popędu płcio­wego, sprawności w życiu seksualnym, potrzeb seksual­nych oraz osiągania satysfakcji seksualnej. Trzeba przy tym pamiętać, że mimo zachowanych zdolności rozrod­czych płodzenie potomstwa w tych przypadkach może być utrudnione z powodu niemożności dokonania zbliżeń uwarunkowanych właśnie zmianami w zakresie popędu płciowego. Zmiany dotyczące kierunku popędu płciowego wystę­pują w zboczeniu płciowym zwanym homoseksualiz­mem. Homoseksualiści to ludzie, którzy mają popęd płciowy skierowany do osobników tej samej płci. Sto­sunki płciowe z osobnikiem przeciwnej płci mogą być dla nich zupełnie obojętne lub nawet wstrętne. Jak wy­kazały badania naukowe, zdolność rozrodcza płodność homoseksualistów mężczyzn i kobiet jest zupełnie pra­widłowa. Znaczy to, że jądra mężczyzn produkują plem­niki w odpowiednich ilościach i zdatne do zapłodnienia, natomiast jajniki kobiet produkują i wydzielają zdrowe jaja. Pewne trudności sprawia tylko zbliżenie seksualne do osobników przeciwnej płci — które jest konieczne do zapłodnienia, gdyż nie sprawia ono przyjemności zboczonym osobnikom. U kobiet hamulce te mają mniej­sze znaczenie gdyż kobieta, mimo istnienia u niej skłon­ności homoseksualnych, nie ma upośledzonej sprawnoś­ci do podjęcia stosunku płciowego z mężczyzną, które­mu się „oddaje". Wynikiem tego może być zapłodnie­nie i poród zupełnie normalnego bez skłonności homo­seksualnych dziecka. U mężczyzn, istnienie popędu homoseksualnego, mi­mo zachowanej płodności, możesprawiać wiele trudnoś­ci przy podjęciu stosunku płciowego z kobietą, który ma doprowadzić do zapłodnienia. Wskutek tego że bodźce seksualne płynące od kobiety są obojętne dla homoseksualisty, może u niego występować zaburzenie sprawności seksualnej polegające na braku erekcji członka. Wynikiem tego jest niemożność podjęcia sto­sunku płciowego i złożenia nasienia w pochwie kobiety, a zatem nie może nastąpić zapłodnienie. U niektórych homoseksualistów przy próbach współ­życia płciowego z kobietą może dochodzić do erekcji członka, lecz nie następuje wytrysk nasienia, gdyż bodź­ce płynące od kobiety są za słabe, aby go wywołać. W przypadkach takich lekarz może pobrać nasienie od homoseksualisty i spowodowrać zapłodnienie kobiety na drodze sztucznej. Rozważania tego rodzaju są jednak raczej teoretyczne z uwagi na nikłe występujące u ho­moseksualistów tendencje do zawierania małżeństwa i zakładania rodziny. Upośledzenie sprawności seksualnej do podjęcia sto­sunków, a przez to utrudnienie lub niemożliwość za­płodnienia spotyka się w licznie występujących zabu­rzeniach o charakterze nerwicowym lub organicznym. Nerwice płciowe u mężczyzn, spotykane powszechnie, mogą powodować trudności w złożeniu nasienia w poch­wie kobiety w przypadkach zaburzeń w.zwodu i wytrys­ku. Wszelkie zaburzenia wzwodu upośledzają mechani­kę przebiegu stosunku, a nawet go uniemożliwiają. Po­dobnie i zaburzenia wytrysku pod postacią wytrysku przedwczesnego, który następuje jeszcze przed zetknię­ciem się męskiego członka z pochwą. Spotykane są przypadki, w których, z powodu istnienia nerwicy płcio­wej, nie dochodziło do zapłodnienia, a nawet i do kon­sumpcji małżeństwa przez dwadzieścia kilka lat po ślu­bie. Spotykane są jednak i takie przypadki, w których złożenie nasienia w okolicach sromu w przypadkach wytrysku przedwczesnego doprowadziło do zapłodnie­nia. A zatem wytrysk przedwczesny w żadnym przy­padku nie świadczy o niemożności zapłodnienia i nie może być brany pod uwagę jako czynnik lub „meto­da" mogąca zapobiec niepożądanej ciąży. U kobiet do niemożności zapłodnienia może dojść w nerwicy płciowej zwanej pochwicą. Charakteryzuje się ona wystąpieniem przy próbie stosunku silnych bo­lesnych skurczów mięśni sromu i pochwy, które unie­możliwiają jego dokonanie i złożenie nasienia w poch­wie. Podobnie jak w przypadkach wytrysku przed­wczesnego, w pochwicy także, może, chociaż rzadko, dochodzić do zapłodnienia nasieniem złożonym w oko­licach sromu. Do zaburzeń w złożeniu nasienia w pochwie mogą wieść także choroby organiczne występujące u męż­czyzn i kobiet. Zaburzenia organiczne w zakresie cen­tralnego lub obwodowego systemu nerwowego, scho­rzenia ogólnoustrojowe lub schorzenia psychiczne, jak np. schizofrenia mogą upośledzać zdolność mężczyzny do podjęcia stosunku płciowego oraz warunkować jego względną niepłodność polegającą ną istnieniu zdro­wych plemników, lecz niemożności złożenia ich w poch­wie kobiety. U kobiety także spotykamy pewne scho­rzenia organiczne, najczęściej w pochwie, które unie­możliwiają podjęcie stosunku płciowego. Warto odwiedzić też strony: Sprawy karne adwokat Katowice | chwilwki przez internet chwilwki przez internet | kancelaria prawna bielsko | Adwokat Krakw | Porady prawne Konin