ŻYCIE SEKSUALNE A ANTYKONCEPCJA

Jedynym, właściwym sposobem zapobiegania niepożąda­nej ciąży, który pozwoli na całkowite odłączenie aktu płciowego od rodzicielskiego jest antykoncepcja polega­jąca na nie dopuszczaniu do powstania ciąży. Pozwoli ona na możność regulacji liczby i okresu czasu, w któ­rym pojawić się ma potomstwo, oraz wyzwoli człowieka 7 atmosfery lęku i trosk towarzyszących życiu płciowe­mu a związanych z niebezpieczeństwem powstania nie­pożądanej ciąży. Jest to poza tym metoda najbardziej, humanitarna i najzdrowsza z dotychczas znanych i sto­sowanych. Założeniem stałego ulepszania metod i środ­ków antykoncepcyjnych jest, aby były one zupełnie nieszkodliwe i nie sprowadzały żadnych ujemnych na­stępstw cielesnych ani psychicznych. Równocześnie dąży się do osiągnięcia metod gwarantujących 100°/o skuteczność, gdyż tylko takie mogą wyzwolić człowieka z lęku przed niepożądaną ciążą oraz z groźby dokonania sztucznego poronienia. Oprócz rozwoju ruchu planowania rodziny poprzez zapobieganie niepożądanej ciąży na drodze stosowania metod i środków antykoncepcyjnych — ludzie od naj­dawniejszych czasów starali się wykorzystać wszelkie inne sposoby i możliwości zaspokojenia popędu płcio­wego, które pozbawiałyby ich groźby niepożądanej cią­ży. Lęk przed niepożądaną ciążą był tak duży, że korzy­stano z tych sposobów nawet w przypadkach, gdy zaspo­kojenie tego popędu odbywało się w warunkach niezbyt estetycznych. Niekiedy bydy to praktyki wyrafinowane albo zboczone. Aby mieć gwarancję zapobiegnięcia niepożądanej cią­ży niektórzy ludzie miewają stosunki płciowe w okresie miesiączki u kobiety. Zjawisko to jest nieestetyczne i niehigieniczne — dlatego wdększość kobiet stara się nie mieć stosunków w tym okresie. Jednakże część ko­biet godzi się na nie pod wpływem perswazji partnera. Niektóre nawet chętnie podejmują stosunki w czasie miesiączki, gdyż odczuwają w tym okresie wzmożone pragnienia seksualne być może, że są one uwarunko­wane brakiem lęku przed niepożądaną ciążą. Oprócz wykorzystania pewnych okresów życiowych, w których stosunki płciowe można odbywać bez groźby powstania niepożądanej ciąży zauwTaża się także dążenie do wyszukiwania różnych sposobów zaspokajania popę­du płciowego uniemożliwiających powstanie ciąży. Spo­soby te daje się zauważyć przede wszystkim u mło­dzieży. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej nie­zwykle rozpowszechnił się sposób zaspokojenia popędu płciowego noszący nazwę „petting". Polega on na grze miłosnej, w której wszystko jest dozwolone z wyjątkiem stosunku płciowego, a której celem jest zaspokojenie popędu płciowego i wywołanie orgazmu. Petting nie jest nowym tworem gdyż był opisywany już w starożytnej Persji. Jest on spotykany również w świecie zwierzę­cym, przede wszystkim u małp. Kardiner określał go ja­ko „kompromis z moralnością". Petting nie jest zboczeniem płciowym, gdyż zaspoko­jenie seksualne np. rękami osobnika odmiennej płci nie zalicza się do zboczeń. Nie jest też szkodliwy dla zdro­wia pod warunkiem, że pieszczoty płciowe doprowadza­ją do wystąpienia orgazmu. Jeśliby zaś rola pieszczot ograniczała się tylko do wywołania podniecenia płcio­wego bez następowego orgazmu — petting, podobnie jak spółkowanie bez orgazmu, mógłby doprowadzać do rozmaitych zaburzeń nerwicowych, a nawet organicz­nych. Petting pozwala na łatwiejsze zbliżenie się dwu osobników, gdyż odpadają tu hamulce działające prze­ciwko zespoleniu płciowemu — odpada lęk przed pow­staniem niepożądanej ciąży oraz przed zakażeniem cho­robą weneryczną. Nie można pominąć także negatywnych stron pettingu. Otóż daje się zauważyć uprawianie go między dwojgiem osób nie związanych żadnymi uczuciami, a czasem wręcz spotkanymi zupełnie przypadkowo. Prowadzi to do zwulgaryzowania życia płciowego. Należy zatem oddzia­ływać na młodzież w ten sposób, aby — jeśli już decy­duje się na petting — następował on tylko w wyniku uprzedniego związania uczuciowego dwojga osób. War­tości satysfakcji seksualnej są bowiem w takim układzie większe niż w związkach bezuczuciowych z nieznanym, czasem wręcz odstręczającym „nowym" partnerem. Petting spotyka się też w aktywności seksualnej w małżeństwie. Niektórzy ludzie wolą zaspokoić popęd seksualny w ten sposób w okresie tzw. „dni płodnych" kobiety, niż podejmować stosunek z lękiem przed niepo­żądaną ciążą. Oprócz roli metody zapobiegającej nie­pożądanej ciąży petting taki stanowi pewne urozmaice­nie małżeńskich praktyk seksualnych, a przez to może czasem dawać więcej atrakcji niż stosunek płciowy. Wreszcie petting w małżeństwie może być stosowany, np. w przypadku choroby jednego z partnerów unie­możliwiającej odbycie stosunku płciowego. Pewnym sposobem uniknięcia niepożądanej ciąży jest zachowanie wstrzemięźliwości płciowej trwalej lub okresowej, co opisane będzie w następnych rozdziałach dotyczących techniki zapobiegania ciąży. Tutaj warto jeszcze wspomnieć o sublimacji popędu płciowego jako specyficznej formie „zaspokojenia" popędu seksualnego z równoczesnym uniknięciem niepożądanej ciąży. Sublimacja jest rezygnacją mniej czy więcej świado­mą z życia seksualnego na korzyść rozwijania innych trwałych wartości. Rezygnacja z aktywności seksualnej jest wtedy normalna gdy stanowi rezygnację z wartości i potrzeb seksualnych na korzyść wartości i potrzeb ważniejszych. Nie jest ona normalna, jeśli stanowi pró­bę negacji wartości seksualnych jako takich, co zwykle wynika z zakłamania. Ludzie sublimujący popęd płciowy poświęcają się np. jakiejś idei malarstwu, pracy nauko­wej lub innej, która ich pasjonuje i pochłania całą energię życiową m. in. i seksualną. Jest to zjawisko pożyteczne, gdyż przez to tworzą się wartości większe. Samo tłumienie popędu płciowego nie jest celowe ani nawet możliwe. Dlatego trzeba poprzez wychowanie wy­twarzać inne zainteresowania, pragnienia i zamiłowania, które w efekcie muszą mieć taki sam lub większy ładu­nek uczuciowy i pożądaniowy, gdyż tylko wtedy będą one mogły równoważyć lub przeważać siłę popędu płcio­wego i podporządkowywać go sobie. W odniesieniu do wychowania młodzieży sublimacja popędu płciowego polega nie tyle na tłumaczeniu istoty tego zjawiska, ile va zorganizowaniu życia szkolnego i pozaszkolnego w taki sposób, aby wyrabiać różne zainteresowania mło­dzieży nauką, sportem, rozrywkami, które odciągają ją od aktywności płciowej. A zatem jest to działanie subli­macyjne nieuświadamiane sobie przez młodzież. Warto odwiedzić też strony: