ŻYCIE SEKSUALNE OSOBNIKÓW ROZWIEDZIONYCH

W zasadzie wszystkie powyższe wskazówki odnoszące się do życia płciowego oraz posiadania potomstwa przedmałżeńskiego i pozamałżeńskiego odnoszą się także i do osobników rozwiedzionych i owdowiałych. Jednakże w tej grupie socjalnej możemy się spotkać z mecha­nizmami motywacyjnymi nie spotykanymi gdzie indziej. Otóż chodzi tu o pojawiające się czasem u tych ludzi, zwłaszcza wdów lub rozwódek, mimo braku związku małżeńskiego — pragnienia posiadania potomstwa. Po­dobne zresztą pragnienia mają niektóre starzejące się panny, jeśli widzą, że nie mają już szans na wyjście zamąż, a chcą zaspokoić przynajmniej swoje potrzeby ma­cierzyńskie. Kobiety takie podejmują współżycie sek­sualne świadomie w celu zajścia w ciążę, po czym zry­wają z ojcem dziecka o którym są przekonane, że i tak się z nimi nie ożeni albo też występują o roszczenia ali­mentacyjne. Działania te podjęcie stosunków płciowych celem urodzenia dziecka bez związku małżeńskiego na­leży uznać na swojego rodzaju planowanie rodziny, uwarunkowane aktualną sytuacją tzn. niemożnością stworzenia związku małżeńskiego. Planowanie to odnosi się jednak tylko do zaspokojenia własnych potrzeb z po­minięciem potrzeb dziecka, które naraża się wtedy na ujemne skutki nie posiadania ojca. Warto odwiedzić też strony: urodziny dla dzieci pozna