ŻYCIE SEKSUALNE POZAMAŁŻEŃSKIE A POTOMSTWO

W życiu seksualnym pozamałżeńskim pojawienie się po­tomstwa niemal z reguły jest nie zamierzone i stwarza duże powikłania rodzinne, oprócz wszystkich już wyżej wymienionych. Dlatego też w życiu pozamałżeńskim szczególnie duży nacisk należy położyć na zapobieganie niepożądanej ciąży. Wiele różnych czynników składa się na to, że stosun­kowo duża część mężczyzn i kobiet miewa pozamałżońskie stosunki płciowe. Stosunki te są na ogół atrakcyj­niejsze i bardziej różnorodne z nowymi, czasem nawet pod względem seksualnym lepszymi partnerami. Czasem stosunki pozamałżeńskie utrzymywane są w celu popra­wienia swojego stanu socjalnego, jak przystosowanie się do poważanego partnera przeważnie u kobiet, jak odpłacenie się „pięknym za nadobne" przy realnych lub podejrzewanych zdradach męża lub żony, lub w ce­lu manifestacji obrony swych praw i niezależności. U niektórych kobiet dochodzi do stosunków z ciekawo­ści, jeśli nie mają one satysfakcji płciowej przy współ­życiu z mężem, lub z niechęci do męża, który nie wyka­zuje kultury współżycia seksualnego. Stosunkom pozamałżeńskim przeciwdziała się z uwagi na obowiązujące normy moralne i religijne oraz z uwagi na zabezpieczenie trwałości rodziny. Pewne znaczenie ma także, obawa przed chorobami wenerycznymi oraz spowodowaniem ciąży pozamałżeńskiej. Z wielu badań statystycznych, a między innymi Kinsey'a i współpracowników wynika, że stosunki poza­małżeńskie miewa ok. 50% mężczyzn, oraz 27°/o kobiet w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Liczba stosunków pozamałżeńskich wzrasta wraz z wiekiem małżonków. Spośród kobiet w 20. r. ż. miewa stosunki pozamałżeńskie — 5%, natomiast miewa je 16% kobiet w wieku 30. lat, a 27% kobiet w wieku 40. lat. Wśród kobiet miewających stosunki pozamałżeńskie przeważa­ją te, które mają wyższe wykształcenie i pochodzą ze środowiska miejskiego. Praktykowanie religii ma pe­wien wpływ przeciwdziałający pozamałżeńskim stosun­kom płciowym. Wśród mężczyzn i kobiet uprawiających pozamałżeńskie stosunki było — według statystyki Friedeburga w NRF — 9% osobników praktykujących ak­tywnie religię protestancką, a 27°/o niepraktykując\v lub niewierzących. Znane są także badania dotyczące liczby partnerów lub partnerek pozamałżeńskich. Wśród kobiet np. jest 41% takich, które miewają stosunki pozamałżeńskie z 1 partnerem, 40% mających je z 2—5 partnerami, a 19% mających je z ponad 5 partnerami w tym ok. 3% mających stosunki pozamałżeńskie z ponad 20 partne­rami. Ciekawe, że w ostatnich czasach daje się zauważyć pewną liberalność w odniesieniu do pozamałżeńskiego życia seksualnego mężczyzn i kobiet. Badania ankietowe przeprowadzone kilka lat temu wskazały, że 47% męż­czyzn i 46% kobiet określiło pozamałżeńskie stosunki płciowe jako dopuszczalne, 18% mężczyzn i 22% kobiet jako godne potępienia, 14% mężczyzn i 7% kobiet jako potrzebne, a 12% mężczyzn i 25% kobiet nie miała zde­cydowanego zdania na ten temat. Ciekawy jest fakt zmiany poglądów i wzrostu tolerancji mężczyzn w od­niesieniu do pozamałżeńskich kontaktów seksualnych żony. Według statystyki Kinsey'a i współpracowników w przypadkach kobiet utrzymujących stosunki pozamał­żeńskie — 40% mężczyzn wie o tych stosunkach żony, 9% podejrzewa je, a 51% nie wie o tym. Wśród męż­czyzn, którzy wiedzą o stosunkach pozamałżeńskich żo­ny jest 42% takich, którzy sprawiają żonie z tego powo­du duże trudności w małżeństwie, 16% sprawia małe trudności, a 42% mężczyzn w ogóle nie czyni żonie z te­go powodu żadnych trudności. Ciąża wynikająca z utrzymywania stosunków poza­małżeńskich może spowodować duże komplikacje ro­dzinne. Jeśli zachodzi w ciążę kobieta, której mąż do­myśla się, że utrzymuje ona pozamałżeńskie stosunki płciowe, może on domagać się z tego powodu rozwodu oraz wykluczenia ojcostwa na podstawie przeprowadzo­nych badań krwi matki i dziecka. Wykluczenie to nie zawsze jest możliwe. W razie istnienia podejrzenia mę­ża, że dziecko nie jest jego, mimo braku na to dowodów z badań krwi, dochodzi do wielu nieporozumień a cza­sem do rozpadu rodziny. Tak jak to zwykle w życiu bywa, spotyka się reakcje mężczyzn różne a czasem przeciwstawne. Bywa, że mężczyzna wie że dziecko nie •jest jego, lecz akceptuje to i wychowuje je jak własne. Częściej jednak bywa odwrotnie, że mąż podejrzewa nawet własne dziecko, że nie jest jego co staje się źró­dłem nieporozumień i doprowadza do rozbicia rodziny. Ujemny wpływ na rodzinę ma także powstawanie pozamałżeńskiej ciąży jeśli sprawcą jej jest osobnik żona­ty. Jeśli w wyniku ciąży urodzi się dziecko zwłaszcza u kobiety samotnej wchodzi tu w grę alimentacja a za­tem uszczuplenie budżetu rodzinnego, a poza tym spra­wa się ujawnia stawiając mężczyznę pod pręgierzem nieprzychylnej opinii społeczeństwa oraz słusznych pre­tensji ze strony żony. Te ostatnie mogą wieść bezpo­średnio do rozbicia rodziny. W życiu seksualnym pozamałżeńskim większość osobników zwraca szczególną uwagę na zapobieganie ciąży. Nie zawsze jednak jest to takie proste. Zapobie­ganie niepożądanej ciąży w małżeństwie gdzie partnerzy się znają i mają do siebie zaufanie jest łatwiejsze. Zapo­bieganie ciąży w stosunkach pozamałżeńskich jest znacznie trudniejsze. Stosunki te bywają przecież często dorywcze, w warunkach nie zawsze dogodnych do sto­sowania metod lub środków zapobiegających ciąży oraz towarzyszy im zwykle duże napięcie emocjonalne dopro­wadzające do zachwiania zasad postępowania, prze­ważnie u mężczynzy. Należy jeszcze dodać, że lęk przed nie zamierzoną cią­żą nie stanowi dostatecznego bodźca hamującego podję­cie stosunków płciowych pozamałżeńskich. Dlatego nie można zwalczać antykoncepcji jako metody rozluźnienia tych hamulców, sprzyjającej stosunkom płciowym poza małżeństwem, a przez to pośrednio wpływającej na ich utrzymywanie. Stosunki te i bez stosowania antykon­cepcji były i są utrzymywane. Jeśli zaś nie można im skutecznie przeciwdziałać to celowe jest działanie zmie­rzające do zmniejszenia ujemnych skutków tych stosun­ków. Dlatego właśnie zaleca się stosowanie antykon­cepcji w życiu seksualnym pozamałżeńskim, nie wcho­dząc w to z jakich powodów zostaje ono podejmowane. Warto odwiedzić też strony: www.dobre-budownictwo.biz.pl/pasowania-wciskane/ | wzki dziecice | torty dla dzieci